Categories:

La garantia dels productes venuts per CSI a través de la seva tenda Online wwwi.instalashop.com, es presta i estableix en virtut de la normativa continguda en la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties en la Venda de Béns de Consum, marc legal que té per objecte facilitar al consumidor diferents opcions per exigir la devolució quan el bé adquirit no sigui conforme amb el contracte, donant-li l'opció d'exigir la reparació o la substitució del bé, tret que aquesta resulti impossible o desproporcionada. 
Quan la reparació o substitució no fossin possibles o resultin infructuoses, el consumidor podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte. 
Es reconeix un termini de dos anys a partir del moment del lliurament perquè el comprador pugui fer efectius aquests drets i un termini de tres anys, també explicat a partir del moment de la compra, perquè pugui exercitar, si escau, les accions oportunes. En funció d'aquesta llei, el venedor està obligat a lliurar al consumidor un bé que sigui conforme amb el contracte de compravenda en els termes que la pròpia llei estableix (art. 1), considerant aquests béns com “els béns mobles corporals destinats al consum privat” (art. 1). Serà aplicable, per tant l'article 4 de l'esmentada llei sobre la responsabilitat del venedor i els drets del comprador: “El venedor respondrà davant el consumidor de qualsevol falta de conformitat que existeixi al moment del lliurament del bé. En els termes d'aquesta llei es reconeix al consumidor el dret a la reparació del bé, a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte.” Aquesta responsabilitat del venedor per les faltes de conformitat del bé s'estendrà per a aquelles que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament del bé (art. 9.1.), havent d'informar el consumidor al venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella (art. 9.4.). Per regular els aspectes de la garantia comercial no recollits en aquesta Llei 23/2003, serà aplicable el règim contingut en la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista. D'acord amb l'article 68 del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, "El dret de desistiment d'un contracte és la facultat del consumidor i usuari de deixar sense efecte el contracte celebrat, notificant-li-ho així a l'altra part contractant en el termini establert per a l'exercici d'aquest dret, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització de cap classe" en el termini de 7 dies hàbils des de la recepció de la comanda (només se li podrà sol·licitar al client que es faci càrrec de l'import de les despeses de devolució del bé).L'article 120 del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries regula el règim jurídic de la reparació o substitució del producte i estableix que: "La reparació i la substitució s'ajustaran a les següents regles:a) Seran gratuïtes per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d'enviament, així com els costos relacionats amb la mà d'obra i els materials."Per la seva banda, l'Article 123 del *TRLGDCU reconeix que "El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament". Així mateix, l'apartat 5 de l'article 123 reconeix que: "El consumidor i usuari haurà d'informar al venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella".